10 Ιουλίου 2013

Δικαιολογητικά απαλλακτικών Ν. 3982/2011 (Ενημέρωση 10-07-2013)

Δικαιολογητικά για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης
του άρθρου 19 παρ.  1 του Ν. 3982/2011
(Αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15/12 άρθρο 1 ΦΕΚ 158Β 2012)
(Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας)
Μετά από τις τροποποιήσεις του Ν. 4155 (ΦΕΚ 120 Α' 2013) 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ :

  1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 KW ΚΑΙ ΕΩΣ 37 KW .
  2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΎΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 70 KW.
  3. οι μονάδες που δεν κάνουν επεξεργασία εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών και αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζόμενης ποσότητας,
  4. οι αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα κατώτερη των 100 κιλών εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών,
  5. οι αποθήκες εκρηκτικών που δεν υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 2δ του άρθρου 1 της 3329/15.2.89 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Δημοσίας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (Β΄ 132), και
  6. οι αποθήκες, όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση κατώτερη των 200 κιλών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Γενικά Δικαιολογητικά:

α. Ερωτηματολόγιο (συμπληρωμένο) (Παράρτημα I).
β. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρωμένη) (Παράρτημα IIΙ).
γ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον δεν προβλέπονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για την συγκεκριμένη δραστηριότητα.
δ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή.
ε. Παράβολα

2. Ειδικά Δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):

α. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β΄/2006), εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ της 28−6−1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578Β΄/1991, όπως ισχύει και της ΥΑ Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β΄/1993) αντίστοιχα.
β. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία υγείας, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως ισχύει.
γ. Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή τις Διευθύνσεις Εμπορίου ή το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άδεια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.
δ. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτίριο.
ε. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κυρίας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας.
στ. Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ Α΄4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», εφόσον υπάρχει, άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας.
ζ. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 παρ.  3 Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 90).
η. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.
θ. Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο ή έξοδο σε εθνική οδό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: